Vedtekter for Arendal Kajakklubb

Stiftet 1968

Vedtekter vedtatt 01.02.2006

§ 1 Formål 

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygges på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.


§ 2 Organisasjon 

Arendal kajakklubb er medlem av NIF gjennom Aust Agder Idrettskrets og hører i tillegg til under Padleforbundet som er klubbens særforbund. Arendal kajakklubb hører hjemme i Arendal kommune og er medlem av Aust Agder idrettsråd. Arendal kajakklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Reglene i NIF's lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov. 


§ 3 Medlemmer 

Alle som aksepterer kajakklubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt kajakklubbens lover og bestemmelser. En søker kan ikke taes opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt 


§ 4 Medlemskontingent og avgifter 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud. 


§ 5 Stemmerett og valgbarhet 

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov §2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller / utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn et år kan av styret strykes som medlem i klubben. Hvis medlemmet ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side. Er et medlem stryket, så kan det kun taes inn igjen når kontingenten er betalt.


§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til klubbens tillitsvalgte gjelder følgende: Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgte kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.


§ 7 Inhabilitet 

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å treffe/ta en avgjørelse når: - vedkommende er part i saken - vedkommende er i slekt eller svogerskap med en av partene (gjelder også gifte, forlovede) - vedkommende er leder for eller har en ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken. Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelsen er reist av noen part. Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete. Er en overordnet inhabil kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd. Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.


§ 8 Straffesaker 

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (Nifs straffe bestemmelser)


§ 9 Årsmøtet 

Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som avholdes hvert år i løpet av årets to første måneder. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og /eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sent til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og /eller media til å være til stede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er for medlemmer. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.


§ 10 Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av klubben.


§ 11 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøte skal: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle klubbens årsmelding 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag og saker 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta klubbens budsjett 9. Behandle klubbens organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: - Leder - Nestleder - Styremedlem(mer) (minimum 1) - Varamedlem(mer) (minimum 1) - Revisor - Representanter til ting og møter i de org. klubben er tilsluttet - Valgkomite . - Representanter til husstyret for Arendal Ro og Kajakksenter. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmer samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i henhold til stemmetall. Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i klubben. I grupper, råd og utvalg som består av 2 eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.


§ 12 Stemmegivning på årsmøtet 

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. (De andre vil bli regnet som ikke avgitt, gjelder også blanke) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretaes omvalg mellom de to kandidatene med flest stemmer. Er det likt ved omvalg vil det gjennomføres loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle , for å ansees valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette første gang, anses de valgt som har mer en 50% av stemmene. Det foretaes så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de som valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


§ 13 Ekstraordinært årsmøte i klubben 

Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter: 1. vedtak på årsmøte 2. vedtak i klubb styre 3. skriftlig krav fra minst 1/3 av medlemmene 4. krav etter vedtak i overordnet org. ledd. Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.


§ 14 Klubbens styre 

Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste organ mellom årsmøtene. Styret skal: 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser 2. Forestå klubbens administrasjon og føre nødvendig kontroll med klubbens totale økonomi i henhold til de for idretten til enhver gjeldende instrukser og bestemmelser. 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat / instruks for disse. 4. Representere klubben utad. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.


§ 15 Grupper/avdelinger/komiteer 

Idrettslaget skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra styret og har som oppdrag å legge frem innstilling til kandidater til alle øvrige verv som skal velges på årsmøtet. Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/ avdelinger, og hvordan de skal organiseres ledes. Dette vedtaes i forbindelse med årlig behandling av organisasjonsplanen. For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse.


§ 16 Lovendring 

Lovendring kan bare foretaes på ordinært eller ekstra ordinært årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på sakslisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende org. ledd lover og regler, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. § 17 kan ikke endres Lovendring gjort av idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart.

§ 17 Oppløsning 

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentaes med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettsstyret. Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.


§ 18 Spesifikke lover og regler for Arendal kajakklubb 

Medlemmer i Arendal Kajakklubb forplikter seg til å følge de gjeldende generelle regler som er angitt over i tillegg til de spesifikke reglene utarbeidet for de ulike grupper innad i klubben. Det er utarbeidet egne regler for lån/bruk av klubbens kajakker og padleutstyr. Det er utarbeidet egne regler for bruk av klubbens styrkerom. 


§ 19 Husstyret 

Arendal Ro og Kajakksenter eies av Arendal Kajakklubb og Arendal Roklubb, 50% hver. Driften av bygget styres/administreres av et husstyre som består av 2 medlemmer fra hver klubb. Disse kandidater velges på årsmøte. Regnskapet for husstyret skal godkjennes på årsmøte på samme måte som klubbens eget regnskap, i revidert form.
Levert av IdrettenOnline